Hem

Eva Hanssons Psykoterapi-mottagning

www.psykoterapi-stockholm.nu

Så arbetar jag

 

Jag arbetar med vuxna i alla åldrar, dvs med personer över 18 år. Min grundsyn är psykodynamisk men vid behov använder jag även kognitiva metoder. Psykodynamisk terapi är en grupp behandlingsmetoder som bygger på psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om egna tankar, känslor och beteenden, att se mönster. Meningen är att förstå de inre sammanhangen så att du lättare kan hantera din livssituation och påverka ditt eget liv.

 

Fokus är ofta på aktuella relationer i nuet och på relationen till terapeuten och hur dessa kan ha påverkats av tidigare erfarenheter och bildat ett mönster där vi kan arbeta för en förändring mot de mål som vi tillsammans har satt upp i terapin.

 

De första tre gångerna ägnas åt att kartlägga aktuella svårigheter och din bakgrund för att tillsammans formulera ett mål med terapin. Därefter, om du vill arbeta tillsammans med mig, kommer vi överens om upplägget för terapin. Hur ofta vi ska ses, kostnader, uppehåll mm. De kognitiva metoder som kan komma ifråga kan handla om pedagogiska inslag och exponeringsinriktade inslag.

 

Par-/familjesamtal

 

Dessa sessioner tar en timme eller en och en halv timme. Vanligen ses vi ett begränsat antal gånger varannan eller var tredje vecka . Jag har även utbildning i familjesamtal och har arbetat med parsamtal både i offentlig och privat vård.

 

Handledning

 

Kan behövas i alla människo-relaterande arbeten, vare sig du jobbar inom vården eller med personalansvar. Handledning är en plats där du kan reflektera över dina egna och medarbetares känslor, tankar och beteenden och försöka förstå de känslor som väcks hos dig och hur du kan använda dom för att bättre förstå andra. Jag har haft handledning för enskilds personer,chefer och även arbetsgrupper

 

Vem söker terapi

 

Alla kan i ett skede av sitt liv ha behov att tala med en utomstående i krissamtal eller kort eller långtidsterapi. Det finns felaktiga föreställningar (eller snarare kanske har funnits) att man måste ha stora problem för att söka terapi, så är det inte. Ibland kan en utomstående samtalspartner som är neutral och har förmåga att lyssna och med kunskap om vad som främjar utveckling vara till stor nytta även om svårigheterna är begränsade.

Copyright © Eva Hansson, 1997-2017